Reeds verschenen artikelen op de site

Akoestisch onderzoek NMBS werkplaats

Na vaststellingen door de gemeentelijke milieudienst werd door de NMBS opdracht gegeven aan Tractebel om een onafhankelijke geluidstudie uit te voeren. Het rapport van deze studie werd op 24 augustus voorgesteld. Deze infoavond verliep niet zoals we gewoon zijn omdat de raadsleden een aparte voorstelling om 18u kregen en de buurtbewoners om 20u. Wim nam deel aan de beide voorstellingen en stelde vast dat deze identiek waren, maar dat tijdens beide uiteenzettingen je niet zag wie deelnam en welke er werden vragen gesteld. Ons inziens een niet zo transparante werkwijze om inspraak te voeren omdat er geen dialoog mogelijk was.

Wat is er mis met het debiteurenbeheer?

De huidige voorzitter van het BCSD liet bij aanvang van de huidige legislatuur verstaan dat het OCMW een "erfenis" inhield die niemand wou. Regelmatig worden bepaalde werkingen van OCMW en gemeente waaronder het debiteurenbeheer (OCMW en/of gemeente?) als problematisch omschreven.

Wie blust er de brand?

Omdat de gemeente binnenkort nieuwe brandblustoestellen aankoopt en er hierbij ook brandblusoefeningen worden voorzien, stelde de Vooruit-fractie tijdens de gemeenteraad voor om de verenigingen die frequent gebruikmaken van deze gemeentelijke ontmoetingscentra de kans te bieden om brandblusoefeningen te volgen.

Vooruit-Melle zoekt versterking!

Veel onduidelijkheid rond afwerking Elsdriespark.

Dit artikel is nog niet af

OCMW Melle voorziet een premie voor palliatieve zorg.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelde in 2002 de volgende definitie vast: Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Welke beleidsvisie steekt er achter de OCMW-dienstverlening?

Elk jaar wordt de algemeen directeur gevraagd om uiterlijk op 30 juni over de organisatiebeheersing van de gemeente en het OCMW te rapporteren aan het politieke niveau. Deze rapportering is verplicht. Zo wordt het management transparant over de wijze waarop de organisatie omgaat met de risico's die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen.

Mantelzorgers zorgen dag in dag uit voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt.

Op 23 juni, de langste dag van het jaar, is het de Dag van de Mantelzorgers. Die dag worden de mantelzorgers extra in de bloemetjes gezet. - Vooruit-Melle wil al deze mantelzorgers bedanken en in de bloemetjes zetten.

De gierigheid zal de wijsheid bedriegen!

De afwerking van de nieuwe gemeentelijke Parkschool en het bijhorende Elsdriespark nadert zijn eindfase en net nu neemt de meerderheid om de beslissing te besparen op de afscheiding tussen het park en de aangelanden.

Is openbaarheid van bestuur belangrijk?

Openbaarheid van bestuur is niet alleen belangrijk, maar ook nog eens verplicht.

Meerderheid volmondig tegen SOGIE-beleid in Melle

Vooruit-Melle stelde aan gemeenteraad van 17 mei, de IDAHOT-dag, voor om een SOGIE-vriendelijk beleid uit te rollen en de bevoegdheid 'Gelijke Kansen' toe te vertrouwen aan een schepen.

OCMW-assistentiewoningen Kleine Havertuin

Tijdens de raadszitting van april werden de aanpassingen van het toewijsreglement en de opnameovereenkomst en de interne werkingsnota van de assistentiewoningen De Kleine Havertuin besproken. Deze teksten bevatten samen 21 blz en werden sinds de opening van de assistentiewoningen in 1995 niet herzien. Omdat de indexatie van de dagprijs tussen 1995 en 2021 slechts één keer (in 2011) gebeurde, gaf ook dit stof tot discussie. We vonden het dus een goed moment om onze visie op het Melse opnamebeleid te laten horen en te verwerken.

Vooruit Melle, werkt aan Melle en kijkt vooruit.

Vooruit Melle wil onze gemeente nog aangenamer maken om er te wonen, te leven, te spelen, te winkelen, enz. Wil je hieraan deelnemen, praten, denken, werken, plezier maken, ... dan ben je welkom bij Vooruit Melle.

Ondersteunt de Coronabon de lokale zelfstandige?

Onze fractie wou weten wat de respons is op de Coronabon, die alle getroffen zelfstandigen financieel moest ondersteunen. We vernamen dat er in totaal 12.690 Coronabons werd verdeeld, waarvan 5.250 met een waarde van 10 euro en 7.440 van 5 euro in totaal dus voor een waarde van 89.700 euro. Intussen werden er 3.392 Coronabons ingediend bij de gemeente en werd er 23.564 euro terugbetaald aan de zelfstandige ondernemers. Deze betaling gebeurt binnen de 30 dagen na het indienen van de bons. 53% van dit bedrag werd aan de horeca uitbetaald, 20% aan bloemenzaken, 11% aan kleding en 16% aan diversen.

Officiële vragen in de gemeenteraad
zorgen voor versnelde probleemoplossingen.

Bovenstaande afbeelding toont het afvalprobleem dat zich ruim anderhalf jaar voordeed aan de achterkant van de cafetaria op de Kouterslag.

Waarom betaalt het ene kind meer
dan het andere op het speelplein van Melle?

Jaarlijks organiseert de vzw Sp2 speelpleinwerking voor kleuters en kinderen op het sport- en recreatiedomein Kouterslag. De formule van deze werking kent al jaren heel veel succes, logisch want de animatoren staan telkens klaar om uw kind vol enthousiasme te begeleiden door een dag vol spel, sport en ontspanning.

Fusie Melle? En zo ja…met wie?

Om op de hedendaagse uitdagingen, die zich stellen, een antwoord te bieden, wenst de Vlaamse Regering het lokale bestuursniveau verder te versterken. Het lokale niveau wordt niet langer gepercipieerd als een 'lager niveau' maar als het 'eerste bestuursniveau', aangezien men als eerste in contact komt met de burgers.

Weet jij graag wat er reilt en zeilt in Melle?

Melle heeft 14 adviesraden, 1 kindergemeenteraad en een Werkgroep Wereldoorlog 1, maw 16 overlegstructuren, die terug te vinden zijn op de gemeentelijke website

Vooruit Melle vraagt en krijgt samenwerking met de Vlaamse ombudsdienst

Onze kersverse Vooruit-fractie diende tijdens de raadszitting van maart 2021 het voorstel in om de Melse klachtenbehandeling nog te verbeteren door een onpartijdige tweedelijnsklachtenbehandeling in te voeren en hiervoor samen te werken met de Vlaamse ombudsdienst.

Ongelijkheid kent diverse gezichten

Jaarlijks op 8 maart is het Internationale Vrouwendag: de actiedag van de vrouwenbeweging! Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema.

Jeugdactiviteiten tijdens Corona MAGDANOG?

Zo'n 70 verschillende jeugdinfopartners sloegen de handen in mekaar om een correct antwoord te leveren op meer dan 1.000 vragen waar jongeren mee kampen.

aanstellen stagiairs bij het OCMW

Op de OCMW raad van 21 februari stelt Tim Dhondt onderstaande vraag. Graag vernemen we van het bestuur de huidige en toekomstige visie i.v.m. het aanstellen van stagiairs bij de diensten van het OCMW. Leerlingen in opleiding dienen kansen te krijgen om werkervaringen op te doen, een stage bij het OCMW kan daarbij helpen en een belangrijke meerwaarde vormen in hun opleiding.

Wat is de actuele stand van zaken rond de plaatsing van digitale tellers?

Wat is de actuele stand van zaken rond de plaatsing van digitale tellers?

Krijgen we binnenkort een masterplan voor studio M?

Studio M is 46 jaar oud en meer dan 12 jaar in het bezit van de gemeente. Iedereen die gebruikmaakte van de zaal, stelde ongetwijfeld vast dat deze zaal potentieel heeft om als cultureel centrum te dienen, maar door de leeftijd dringend aan een update toe is.

Leefbaarheid in de omgeving van de NMBS werkplaats

Tijdens de bespreking in de milieuraad van 24 februari kwamen de diverse vormen van hinder aan bod: geluid, licht, geur, fijn stof, trillingen en het ontbreken van een groenscherm als buffering. Belangrijk in de handhaving van de vooropgestelde normen is dat de gemeente als toezichthoudende overheid werd aangeduid. Dit houdt in dat de gemeente moet controleren of de vooropgestelde normen (als deze er zijn) worden nagekomen.

Participatie en sociale activering

De beste manier om een persoon in armoede duurzaam herin te schakelen in de maatschappij is ontegensprekelijk een geslaagde integratie op de arbeidsmarkt. Maar niet alle OCMW-gerechtigden zijn in staat om te werken. Om ofwel gezondheids- of billijkheidsredenen zijn sommige mensen ver verwijderd van de arbeidsmarkt.

Bouw Parkschool en turn- en gymzaal

Wie regelmatig in de Beekstraat of Vossenstraat voorbij rijdt, ziet dat de nieuwe school en turnzaal steeds meer vorm aan het krijgen zijn. In de CBS-verslagen lezen we regelmatig dat het college een werfverslag of vorderingsstaat ontvangen heeft. We zouden de nodige documenten kunnen opvragen bij de diensten, maar in het belang van elke inwoner en alle raadsleden de volgende vraag.

Een nieuw reglement voor gratis huisvuilzakken

Met het nieuwe reglement worden Mellenaars ondersteund die het financieel moeilijk hebben om oa de huisvuilophaling te betalen. Dit nieuwe reglement gaat de goede weg op, maar sp.a had bedenkingen en 1 ernstig bezwaar.

Wilde bijen in nood

Op 29 april 2018 vroeg Wim aan de milieuraad om een actieplan op te stellen om alle soorten wilde bijen, die het momenteel voor diverse redenen moeilijk hebben, te helpen. De milieuraad en het Regionaal Landschap Schelde Durme zetten hun schouders onder het voorbereidende werk om dit bijenplan te lanceren. Op 18 januari 2021 werd met unanimiteit in de gemeenteraad beslist om Natuurpunt studie vzw dit wilde bijenplan te laten opstellen.

Hindermetingen werkplaats NMBS

Maandag 11 januari werden er op verschillende locaties rond de NMBS-werkplaats door Fluvius en in opdracht van het college van burgemeester en schepenen metingen gedaan ihkv de maximale lichtsterkte rond deze werkplaats.

Samen BIN-nen

Heb jij al van het BIN-netwerk gehoord?

We mogen elkaar niet vastpakken, maar we laten elkaar niet los!

Onze jaarlijkse traditie naast de sp.a-leden ook onze sympathisanten te bedanken met een hapje en een drankje kon jammer genoeg door de Coronapandemie niet plaatsvinden. Maar sp.a zou sp.a niet zijn als we dit op een creatieve manier hebben aangepakt.

Melle steunt uiterst rechtse vzw in de rand van Brussel

Jaarlijks wordt in de gemeenteraadszitting van december diverse eenmalige subsidies voorgelegd. Sinds meerdere jaren wordt door Melle ook aan vzw Komitee De Randgemeenten in de rand van Brussel een subsidie toegekend van 125 euro; een te verwaarlozen bedrag dat geen discussie waard is, maar toch.

Beloofde fietssuggestiestroken komen er niet!

De huidige bestuursmeerderheid van CD&V en NV.A beloofde de aanleg van fietssuggestiestroken en snelheidsremmende maatregelen in de Merelbekestraat om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren. Dit staat ook opgenomen in het nieuwe mobiliteitsplan. Er is hiervoor ook reeds 100.000 EURO gebudgetteerd.

Oppositiepartijen alweer niet ernstig genomen door Melse meerderheid.

In de gemeenteraad van 16 november diende een agendapunt goedgekeurd te worden met betrekking op parkeertoezicht in de blauwe zone. Door technische problemen met het streamen van deze gemeenteraad werd deze geschorst en uitgesteld naar maandag 23 november.

Verhoogde tegemoetkoming zonder financiële zorgen

De groep kwetsbare Mellenaars ontvangt binnenkort een Mellebon. Voor kwetsbare gezinnen zonder kinderen wordt 4 keer per jaar 20 euro voorzien en voor gezinnen met kinderen wordt dit bedrag verhoogd met 10 euro ongeacht het aantal kinderen.

Is de OCMW-dienstverlening door iedereen gekend?

De federale regering maakte 125 miljoen euro vrij om alle burgers financieel te ondersteunen tijdens de Coronacrisis en zette hiervoor ook als ondersteuning een communicatiecampagne op punt en dit in het bijzonder voor alle kleinere OCMW's zoals dat van Melle.

Voorbereidende werken Bergwijkbrug

Voorbereidende werken Bergwijkbrug zorgen nu al voor extra verkeershinder en -drukte in wijk Vogelhoek.

Een beleid ruimtelijke ordening met twee snelheden

Bij de aanduiding van de leden voor de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) werd een bekwame en deskundige expert geweigerd omdat hij ooit sp.a gemeenteraadslid en verkiezingskandidaat was en hij sinds 2010 tot einde 2018 de gecorovergaderingen bijwoonde als vertegenwoordiger van de sp.a fractie. Sindsdien is betrokkene niet langer politiek actief.

Coronamaatregelen, is het niet beter om dit vooraf te bespreken?

Het is waar, de Melse CD&V en NV-A bestuursmeerderheid nodigde alle politieke fracties uit om de Corona ondersteuningsmaatregelen te bespreken. Deze besprekingen vonden plaats op 30 april, 7 mei, 3 juni en 30 juni. Er werd zonder discussie afgesproken dat alle politieke families hun schouders zouden zetten om constructief samen te werken en de getroffen Mellenaars, verenigingen en zelfstandigen te ondersteunen waar mogelijk en over de partijgrenzen heen samen te werken en te communiceren. Heel wat voorstellen werden op tafel gelegd en besproken. Niet alle voorstellen haalden de eindmeet, maar het voelde goed aan om op een constructieve manier alle getroffen Mellenaars, verenigen, edm te helpen.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dreigt nachtmerrie te worden voor straten in de omgeving van de Melse zandwinningsput

Op 22 juni jl. werd een advies ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad mbt het GRUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham. De bestuursmeerderheid stemde zonder meer voor omdat het om een Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gaat en dat dit plan veel ruimer is dan enkel de ontwikkeling van de voormalige zandwinningsput; hetgeen natuurlijk waar is, maar soms is het kleinere deel even belangrijk als het grotere geheel. Sp.a stemde tegen en de andere oppositiepartijen Open VLD en Groen onthielden zich.

Gratis kaarten concert 65-jarigen

Op de gemeenteraad van juni stelde gemeenteraadslid Tim Dhondt een vraag om de gratis kaarten die de gemeenteraad zichzelf schenkt te schenken aan het OCMW. U kan de vraag hier nalezen (en natuurlijk het antwoord beluisteren)

Wat zijn de plannen met de Melse Zandwinningsput langs de Zeeschelde?

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham werd in de gemeenteraad van juni 2020 besproken. Het GRUP houdt in essentie in dat de dijk langs de Schelde en ter hoogte van de woonwijk met oa de John Youngstraat zal worden doorbroken. De zandwinningsput zal als expansie van de Zeeschelde dienen en om overstroming tegen te gaan zal rond deze zandwinningsput een nieuwe dijk worden gebouwd. Een dijk die zal grenzen aan de bebouwde percelen van oa de John Youngstraat. De ene dijk afbreken om er een nieuwe te bouwen, maar dan dichter bij de woonzones. Wie is hiervoor vragende partij?

COVID-19-toeslag bij Groeipakket

Gezinnen die hun inkomsten zagen dalen tijdens de Corona periode kunnen van 15 juni af een COVID-19-toeslag aanvragen bij hun Groeipakket.

Reeds 12 miljoen euro voor project Parkschool!

Het huidige bestuur van onze gemeente besliste om een nieuwe basisschool voor kleuters en lagere schoolkinderen te bouwen. Een beslissing waarmee we volmondig instemden omdat investeren in de toekomst steeds een prioritaire doelstelling moet zijn.

Openbaarheid van bestuur toch niet zo openbaar als wij dachten?

Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad van Melle de Jaarrekening voorgelegd, dit is een overzicht aan cijfers van het voorbije politieke jaar waarin duidelijk wordt wat wel en niet geïnvesteerd en gerealiseerd werd. Het heeft ook een overzicht van de financiële toestand van onze gemeente.

Overstijgt Corona Melse politiek of niet?

De Coronacrisis treft elke maatschappij wereldwijd. Door de nooit eerder geziene sociale en economische impact wordt deze pandemie regelmatig vergeleken met een naoorlogse periode, omdat de heropstart van onze maatschappij van iedereen heel wat inspanning, begrip en solidariteit vergt.

OCMW Melle, een verhaal van lange adem

Een kritische kijk op de budgetten van het OCMW.

Gemeenteraad vergadert in april per mail en dit gedurende 10 dagen

De Melse bestuursmeerderheid besloot om de gemeenteraad van 20 april via e-mail te laten verlopen toen de coronamaatregelen werden verlengd en nadat de zitting op 16 maart werd geannuleerd. Dat voorstel stootte op veel ongeloof bij zowel sp.a als de andere oppositiepartijen omdat sp.a in maart de vraag al stelde om een virtuele vergadering te organiseren en omdat na meer dan één maand hier nog geen werk van werd gemaakt.

UITPAS individueel of voor organisaties

Elke sociale organisatie of vereniging die werkt met en voor personen met een laag inkomen kan bij de gemeente Melle een aantal organisatie-UiTPASSEN en groeps-UiTPASSEN aanvragen zodat men de vrijetijdswerking en - activiteiten kan ondersteunen zoals deze zijn uitgebouwd binnen de vereniging of sociale organisaties.

Een sportsprookje op de Kouterslag Melle

Midden in de prachtige groene natuur van Melle ligt een oase voor sport en ontspanning. Reeds jaren is de Kouterslag een ontmoetingsplaats voor iedereen die wil ontspannen, genieten en sporten. Om deze groene long verder te ontwikkelen kocht de gemeente de omliggende gronden aan om het sport- en recreatiepark te kunnen uitbouwen tot een gecentraliseerd geheel voor sport en ontspanning.

Het OCMW is er voor iedereen

De coronacrisis treft een groot deel van de Belgische bevolking recht in hun portemonnee. Horecapersoneel, winkelbediendes, hardwerkende zelfstandigen, allemaal mensen die plots zonder opdrachten komen te zitten. Uitzendkrachten en jobstudenten die niet meer kunnen werken.